Slávnosť sv. Františka z Assisi

Uvažujme nad cestou sv. Františka z Assisi za pomoci slov pápeža Františka

Dnes by sme s vami chceli uvažovať nad posolstvom sv. Františka pre dnešnú dobu. Opierať sa budeme o slová pápeža Františka, ktoré povedal práve na slávnosť sv. Františka, počas sv. omše v roku 2013.

Pápež sa pýtal: „čo hovorí sv. František nám dnes? Čo nám hovorí, nie slovami – to je ľahké – ale životom?“

1) Prvé a to najdôležitejšie čo nám hovorí je: byť kresťanmi znamená mať živý vzťah s Ježišom, znamená to obliecť sa v Neho, pripodobniť sa mu. Františkova cesta ku Kristovi sa začína pohľadom Ježiša na kríži. František hľadí – v kostolíku sv. Damiána – na Krista v okamihu, kedy dáva za nás život a priťahuje nás k sebe. Aj ja môžem takto hľadieť na Krista. Na obraze zo sv. Damiána sa Ježiš nejaví ako mŕtvy, ale ako živý! Krv steká po rukách, nohách, vyteká z boku, ale je to krv, ktorá dáva život. Ježiš nemá zatvorené oči: naopak – má ich otvorené, zoširoka otvorené v pohľade, ktorý hovorí k srdcu. A Ukrižovaný nám nehovorí o prehre, o neúspechu: hoci je to paradoxné, hovorí nám o smrti, ktorá je životom, ktorá plodí život, lebo nám hovorí o láske, lebo je Láskou vteleného Boha, a Láska nezomiera – naopak – víťazí nad zlom a nad smrťou. Kto dovoľuje ukrižovanému Ježišovi, aby sa naňho pozeral, je znovu-tvorený, stáva sa „novým stvorením“. Tu sa začína všetko: je to skúsenosť premieňajúcej milosti, skúsenosť, že sme milovaní bez zásluh, i keď sme hriešni. Preto František môže povedať so sv. Pavlom: „Ja sa nechcem chváliť ničím iným, iba krížom nášho Pána Ježiša Krista.“ (Gal 6,14)

Obraciame sa dnes k tebe, František, a prosíme ťa: nauč nás zotrvávať pred Ukrižovaným, nechať na sebe spočívať Jeho pohľad, nechať si odpustiť, byť znovu-tvorený Jeho láskou.

2) V evanjeliu sme dnes počuli tieto slová: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom.“ (Mt 11,28-29)

Toto je druhá vec, ktorej nás učí sv. František: kto nasleduje Krista, získava pravý pokoj, aký môže dať len On. Mnohí – pokračuje pápež – spájajú Františka s pokojom, ale je málo takých, čo idú do hĺbky. Aký pokoj to vlastne František prijal, žil a sprostredkúva i nám? Je to Kristov pokoj, ktorý sa rodí z najväčšej lásky, z lásky na Kríži.

Františkánsky pokoj nie je zosladnutou emóciou. Prosím vás: taký sv. František neexistuje! A nie je to ani nejaká panteistická harmónia s energiami vesmíru... ani toto nie je františkánske. Františkov pokoj je Kristovým pokojom a nachádza ho ten, kto „berie na seba“ jeho „jarmo, a teda jeho príkaz: „Milujte sa navzájom ako som ja miloval vás.“ (por. Jn 13,34; 15,12). A toto jarmo sa nemôže niesť arogantne, domýšľavo, pyšne. Môže sa niesť len s tichosťou a pokorou srdca.

Obraciame sa dnes k tebe, František, a prosíme ťa: nauč nás byť „nástrojmi pokoja“, pokoja, ktorý má svoj zdroj v Bohu, pokoja, ktorý nám priniesol Pán Ježiš.

3) František začína svoj chválospev na stvorenie takto: „Najvyšší, všemohúci, dobrý Pane... buď chválený... všetkými tvojimi stvoreniami.“ (FF, 1820) Svätec z Assisi svedčí o rešpekte ku všetkému čo Boh stvoril a k tomu ako to stvoril, bez zneužívania stvorenia, bez pokusov na ňom, bez jeho nivočenia. A nadovšetko, František svedčí o tom, že človek je povolaný starať sa o človeka, že v centre stvorenia je človek – na tom mieste, kde ho Boh-Stvoriteľ chcel mať. Človek nie je nástrojom idolov, ktoré si sami robíme! Z tohto mesta pokoja chcem dôrazne a s pokorou lásky zopakovať: majme úctu k stvoreniu, nebuďme nástrojmi skazy! Majme úctu ku každému človeku: nech prestanú ozbrojené krvavé konflikty... nech na každom mieste ustúpi nenávisť láske, nech je urážka premožená odpustením.

Obraciame sa dnes k tebe, František, a prosíme ťa: vypros nám od Boha dar harmónie pre tento náš svet, dar pokoja a úcty k stvoreniu!

Všetko sa u Františka zotrvaním pred Ukrižovaným Kristom v kostolíku sv. Damiána – ako hovorí aj pápež. Strážme si horlivo priestor a čas aj my pre tieto pohľady: pre náš pohľad na Ukrižovaného Krista a Ježišov uzdravujúci pohľad na nás, zvlášť Jeho pohľad v Eucharistii, v ktorej je živo prítomný. Tento jeho pohľad – ako hovorí pápež – znovu-tvorí, defragmentuje nás, robí nás „novým stvorením“.


Piatok, 23. Február 2018
Meniny má Roman(a)