Farnosť sv. Františka z Assisi

Do našej farnosti patria okrem Ponického, farského kostola, aj ďalšie tri filiálne kostoly v dedinách Ponická Huta, Dúbravica a Oravce.


Sv. omše v Ponikách (farský kostole sv. Františka z Assisi)
pondelok, utorok: 17:00
streda: 6:30 (v kaplnke na fare spolu s modlitbou ranných chvál)
štvrtok, piatok: 17:00 (v letnom čase o 19:00)
nedeľa: 11:00

Sv. omše na Ponickej Hute
pondelok a štvrtok: 18:00
nedeľa: 10:00

Sv. omše v Dúbravici
utorok a piatok: 18:00
nedeľa: 9:00

Sv. omše v Oravciach
sobota: 17:00 (s nedeľnou platnosťou; v letnom čase o 19:00)


Poznámky
- pol hod. pred sv. omšou je modlitba sv. ruženca a možnosť prijať sviatosť zmierenia;
- vo štvrtok je v Ponikách po sv. omši vystavená k poklone Sviatosť Oltárna (20 min.);
- v prvý piatok v mesiaci sa slúži sv. omša v Ponickej Hute o 18:00, v Dúbravici o 17:00 a v Ponikách o 19:00.
- v prvú sobotu v mesiaci je v Ponickej Hute fatimská sobota (o 7:00 fatimská pobožnosť; po nej sv. omša - cca. 7:50)
- chorých chodíme navštevovať a spovedávať vždy v prvý piatok mesiaca od 9:00.‹‹ späť