Prehľad prameňov

Predkladaná zbierka textov odzrkadľuje v približne stovke na informácie bohatých dokumentov vznik kapucínskej reformy, jej vonkajší a vnútorný vývoj, jej cestu cez Alpy a dejiny založenia nemecky hovoriacich provincií. Pozýva nás na prechádzku dejinami v zrkadle prameňov.

V prvej kapitole podávajú dokumenty nezaujatých mestských rád, cirkevní reformátori, spriaznené političky, kronikári, tridentskí konciloví otcovia, cestujúci abásnici pohľad na františkánske hnutie, ktoré sa dramaticky oddelí od materského rádu a zrodí „bratov ľudu“.

1. Svedectvá zvonka k životu prvých Kapucínov
1.1 Cingoli chráni utečencov zkláštora 1526
1.2 Matúš z Bascia vystrojí hostinu pre chudobných 1528
1.3 Paolo Giustiniani skryje prvých kapucínov 1526
1.4 Prosbopis Kataríny Cybo pápežovi Klementovi VII. 1528
1.5 Vittoria Colonna píše kardinálovi Gašparovi Contarinimu 1536
1.6 Vittoria Colonna píše pápežovi Pavlovi III. 1536
1.7 Mesto Asissi sa zbratrí skapucínmi 1535
1.8 Kapucíni obdržia kláštor vAsissi 1595
1.9 Bernardino Ochino káže vBologni 1537
1.10 List toskánskych kapucínov Ignácovi zLoyoly 1539
1.11 Bernardinovo odpadnutie od viery podľa kroniky z Modeny 1542
1.12 Konciloví otcovia z Tridentupodporujú kapucínov 1563
1.13 Karol Boromejský žičí kapucínom 1570
1.14 Svedectvo švajčiarskeho pútnika okapucínoch vMiláne 1581
1.15 Claudio Achillini vychvaľuje kapucínskeho kazateľa 1625
1.16 Odviazaný kapucín 1600 

V druhej kapitole sa perspektíva mení: Potom, čo pozorovatelia a angažované ženy podali svoj svetský pohľad na nové hnutie, prominentný františkán nám dáva rozpoznať, čo je vnútornou hybnou silou reformácie. Dva dôležité spisy ukazujú, ako veľmi spolucíti sreformátormi františkánsky provinciál Marek Ancona, prečo sa rozhodujúco stavia proti rozštiepeniu a ako zmýšľa po tom, čo sa sám pridá ku kapucínom.

Trpké prenasledovanie prvých reformátorov materskými rádmi zamestná čoskoro najvyššie vedenie Cirkvi. Pápežské listy ukazujú zrímskeho hľadiska súboj opriestor na život a právne uznanie, úspechy protivníkov a postupné osamostatnenie sa nového františkánskeho rádu.

Štvrtá kapitola predkladá zakladajúce dokumenty nového rádu: radikálnu interpretáciu reguly sv. Františka. Na prvej generálnej kapitule v Albacine sa sprístupňuje prvýkrát vnemeckom jazyku návrh spôsobu života. Za ním nasledujú vyvážene definované predpisy, ktoré budú platné až do dvadsiateho storočia.

4. Vnútorné zákonodarstvo
4.1. Albacina: menší bratia hovoria opustovníckom živote 1529
4.2. Konštitúcie z Ríma (výber) 1536

Čo hovoria svetskí pozorovatelia, právne zaručujú pápežské buly a všeobecne upravujú konštitúcie, to sa názorne odráža vjazyku kroník rádu. Štyria veľkí kronikári rozprávajú vo svojich dielach okaždodennom živote prvých bratov, oich obydliach, o ich živobytí, ich láske ktichu a kľudu, o ich práci akázaní, o dôraznej chudobe aláske. Spomína sa tu na začiatky plné oduševnenia, ktoré sa však spájajú s obavami, či nový rád neodpadne od žitého (a idealizovaného) radikalizmu prvých desaťročí.

Šiesta kapitola je zostavená zkrátkeho výberu osobných svedectiev prominentných bratov o duchovnosti a starostlivosti odušu.

Obraz kapucínov, ktorí sa sťahujú do hospicov pozdĺž alpských ciest, nás uvádza do druhej časti zbierky prameňov: siedma kapitola názorne dokladá, ako sa ujíma kapucínska reforma vnemecky hovoriacom jazykovom priestore, ako sa zakladajú provincie, a ako sa osvedčuje ako životná sila obnovy Cirkvi. Sú to zakladatelia rádu a politici, zemepáni, cirkevné kniežatá, jednoduchí bratia, rozvážni kronikári, ktorí sa chopia pera. Listy, správy ovyúčtovaní, žiadosti a letopisy podávajú obraz oodvážnych cestách do novej kultúry a konfesionálne roztrhanej Cirkvi. Rozprávajú otúžbe po reforme a vášnivej starostlivosti odušu ľudu, o prenikajúcej sympatii a o nepriateľstve voči bratom, o protiprotestantských stratégiách a horiacich kláštoroch – a o rýchlom rozšírení sa cez Švajčiarsko, celé Nemecko a Rakúsko s Českom uprostred krajiny zničenej počas tridsaťročnej vojny.
Zvolené texty začínajú správou o založení prvej provincie severne od Álp, sledujú cestu rádu do Tirolska a Bavorska, odrážajú počiatky vo Viedni a v Uhorsku, aby sa nakoniec vrátili k Rýnu, kde kapucíni pochádzajúci z Francúzska a Belgicka najprv založia Rýnsku aneskôr Kolínsku provinciu. Členenie na geografické oblasti achronologické členenie prameňov má uľahčiť štúdium raných dejín po jednotlivých krajinách. Časové rozpätie zachytáva prvé desaťročia života kapucínov v jednotlivých provinciách.

7. Pramene kranému obdobiu v nemecky hovoriacich provinciách
Prví kapucíni vo Švajčiarsku
7.1. Spôsob života prvých kapucínov Sudtessinn 1540
7.2. Záujem švajčiarskych politikov o kapucínov 1576
7.3 Prvé správy pionierov Karolovi Boromejskému 1582
7.4. Protestant opisuje život prvých kapucínov v Altdorfe 1582
7.5. Vysvetlenie spôsobu života kapucínov mestu Luzern 1584
7.6. Zakladateľ opisuje luzernský kláštor 1584
7.7. Založenie kapucínskeho kláštora v Konstanzi 1602
7.8. Existencia Švajčiarskej provincie v „Kapucínskej histórii“ od Mattia da Saló 1600
7.9. František Saleský ku kapucínskej misii vo Wallise 1621
Prvý kapucíni v Tirolsku a Bavorsku
7.10. Ferdinand II. sa zaujíma okapucínov 1582
7.11. Príchod kapucínov do Salzburgu 1594
7.12. Služba nakazeným morom v Augsburgu 1607
7.13. Duchovné dedičstvo Ľudovíta zo Saska 1608
7.14. Vavrinec z Brindisi v európskej politike 1609
7.15. Duchovné dedičstvo Ferdinanda Winklera prvého nemeckého kapucína 1611
7.16. Niektoré zvyky tirolskej provincie 1615
7.17. Kapucínski misionári v Salzburgských horách 1615
7.18. Starostlivosť bratov o chudobných počas hladomoru 1622-23
7.19. Rekatolizácia v hornom Pfalzku 1627
7.20. Prvá štyridsať hodinová modlitba v Mníchove 1629
7.21. Kapucíni ako obete tridsaťročnej vojny 1631-33
7.22. Maximilán I. Bavorský. Knieža ako priateľ kapucínov 1651
Prví kapucíni vo Viedni a v Uhorsku
7.23. Pražský arcibiskup si žiada kapucínov 1575
7.24. Kapucín ako duchovný pastier v čase tureckých vojen v Uhorsku 1601
7.25. Nešťastie troch bratov na člnoch na Inne  1610
7.26. Priateľské zaobchádzanie cisára Matiáša skapucínmi zLinzu 1614
7.27. Zničenie kláštora vOlmutzu 1619
7.28. Vlastné tkáčske dielne vBrne 1621
7.29. Dohoda ozaložení kláštora Wiener Neustadt 1623
7.30. Výchova mladých bratov 1625
7.31. Starostlivosť oväzňov 1625
7.32. Rekatolizácia Uhorska 1629
7.33. Ochudobe kapucínov vo Viedni 1630
7.34. Pohľad späť na tureckú vojnu 1684
Prví kapucíni v Porýní
7.35. Arcibiskup z Mainzu povoláva kapucínov 1608
7.36. Brat František Nugent je poslaný do Porýnia 1610
7.37. Vznik prvého kláštora vnovej provincii - v Kolíne 1611
7.38. Kapucínska misia vdolnom Porýní 1612
7.39. Znovu založenie konventu v Paderborne 1616
7.40. Začiatok v Mainzi na podnet arcibiskupa 1618
7.41. Dobrodinci konventu vMainzi 1618
7.42. Kristián z Braunschweigu ušetrí kapucínov vPaderborne 1623
7.43. Kapucíni utekajú zWeselu 1629
7.44. Zázračné uzdravenie voWaghauseli 1631
7.45. Záchrana kapucína vKolíne 1632
7.46. Francúzsky kráľ bráni kapucínov vo švédskej vojne 1632
Perspektívy‹‹ späť