NEKROLÓG KAPUCÍNOV NA SLOVENSKU

Úvodná poznámka zapisovateľa.

Drahí bratia. K správnemu pochopeniu textu tohto Nekrológu je dôležité objasniť si jeho pôvod a štruktúru. Je treba zdôrazniť, že ide o historicky prvý skompletizovaný nekrológ našej Slovenskej provincie. Keďže doteraz našej  provincii takýto dokument chýbal, obsahuje v sebe aj rôzne nejasnosti, či nepresnosti a samozrejme sa nedá hovoriť o jeho dátovej úplnosti.

Za základné pramene tohto prvého skompletizovaného nekrológu slovenských kapucínov slúžili dva dokumenty: Nicrologium Baziniense OFMCap. Prov. Austriaco Hungaricae 1769, transscriptum 1870 a Nekrológ bratov kapucínov pochovaných na Slovensku. Stručné životopisy tohto nekrológu pochádzajú z rozličných prameňov. Samozrejme aj v tomto prípade nám chýbajú životopisy k viacerým osobnostiam slovenského kapucínskeho života, aj významným.

Nekrológ je zostavený podľa dní v roku. Na prvom mieste je uvedené rehoľné meno, (priezvisko uvádzam v pôvodnom znení, bez súčasnej slovenskej transkripcie) zosnulého brata a názov miesta pôvodu. Keďže sa jedná o preklad z latinčiny, nedal sa vždy presne dešifrovať súčasný názov daného mesta, alebo obce. V takomto prípade je uvedené latinské pomenovanie napísané kurzívou. V niektorých prípadoch je uvedená aj národnosť.

V prípade, kde je uvedená Maďarska národnosť, môže sa jednať len o tzv. politickú a nie etnickú národnosť. Ďalej si v niektorých prípadoch všimnete kurzívou napísané latinské skratky a za nimi čísla. Prvá skratka, aet. ph. poznačuje fyzický vek, ktorého sa brat dožil a druhá skratka, R. znamená, koľko rokov prežil v Ráde. Potom nasleduje meno miesta kde brat zomrel a je pochovaný. Tu je na mieste pozastaviť sa pri skutočnosti, že ak je označené meno mesta, kde stojí budova nášho kláštora, znamená to, že brat je pochovaný v kláštornej krypte. Inak je vždy udaný aj cintorín, alebo miesto, na ktorom brat leží. Na záver je uvedený rok úmrtia a pochovania. Tento systém je zostavený podľa spôsobu zápisu v hlavnom prameni tohto diela, teda Nicrologium Baziniense z roku 1769.

Nekrológ kapucínov na Slovensku obsahuje mená bratov zomrelých na území dnešného Slovenska a tiež bratov, (členov bývalej Rakúsko-Uhorskej provincie, do ktorej naše územie kedysi patrilo), pochádzajúcich z dnešného Slovenska, ale zomrelých a pochovaných mimo súčasných hraníc Slovenska. Samozrejme sú tu uvedení aj bratia zomrelí v nedávnej minulosti. Drahí bratia, myslime často s vďačnosťou a modlitbou vo svojich srdciach i na perách na týchto našich bratov a prosme Pána života, aby sme sa s nimi mohli radostne stretnúť v nebi.

V ponickom kláštore, dňa 18. októbra 2005
br. Jakubrafael Patay, OFMCap.‹‹ späť