Historický kostol sv. Františka z Assisi

Ponickí kapucíni spravujú i vzácny klenot sakrálnej architektúry v strednej európe, stredoveký kostol sv. Františka z Assisi.

V roku 1310 ostrihomský arcibiskup Tomáš Bakócz dovolil postaviť kostol ku cti sv. Jána Evanjelistu na majetku Petra a Tomáša, synov magistra Filipa Donča zo Zvolena spolu s cintorínom. Kostol, ako ho poznáme dnes bol postavený asi roku 1323. Je to jednoloďová stavba s presbytériom s rovným uzáverom a štvorcovou sakristiou. Kostol bol postavený v ranogotickom slohu a obsahuje komplex vzácnych nástenných malieb z obdobia rokov 1380-1415, kedy prebehla najrozsiahlejšia a najvýznamnejšia výmaľba kostola.

O zmene patrocínia kostola niesu žiadne písomné pramene a preto nevieme s určitosťou dokázať, kedy kostol nadobudol patrocínium sv. Františka Assiského. Faktom je, že v r. 1325 sa v ňom konala kapitula ľupčianskych františkánov a na freskách kostola sú silno badatelné františkánske motívy. Maľby sú vytvorené technikou fresco-secco (-tempera), predpokladá sa vplyv českej knižnej a tabuľovej maľby. Neskôr (1512) bola dostavaná bočná kaplnka a nižšia márnica. V roku 1663 Poniky i kostol vyhoreli po tureckom nájazde.

Najčiernejším dňom v ponických dejinách bol 6. január 1678, kedy Turci úplne vyplienili mestečko, a jeho obyvateľstvo, ktoré prežilo, prevažne odviedli do otroctva. V období reformácie kostol patril striedavo evanjelikom a katolíkom. Od roku 1709 kostol definitívne získava späť katolícka Cirkev. V rokoch 1752-1764 bol interiér kostola upravený v barokovom slohu a v neskoršom období bola na barokovej klenbe vytvorená zaujímavá asymetrická kompozícia malieb v retardovanom rokokovom štýle. Vnútorné zariadenie bolo barokové. Ďalšie úpravy v interiéri kostola prebehli v roku 1822 a 1895 (neogotické a romantické doplnky).

K radikálnemu zásahu do celého vzhľadu kostola došlo po objavení stredovekých gotických fresiek v interiéri. V rokoch 1971-1991 došlo k úplnému odhaleniu a obnoveniu fresiek i k celkovej regotizácii kostola a obnoveniu jeho pôvodného vzhľadu. Úplne bol odstránený barokový vzhľad kostola i s jeho vnútorným zariadením, bola zborená klenba i murovaný chór a znovu sa prerazili pôvodné gotické okná. Pri rekonštrukcii kostola sa významným spôsobom podieľali aj pracovníci niekdajšieho JRD Poniky. V súčasnosti vzhľad kostola ponúka návštevníkovi bohatý kultúrny, ale predovšetkým duchovný zážitok z obdivu fresiek v ich plnej kráse, ako sa cez stáročia dokázali zachovať. V našom kostole sv. Františka môžete tiež obdivovať gotický hlavný oltár z r. 1512, v ktorého arche sa nachádza ikona Ukrižovaného zo San Damiana, ktorú vyhotovil náš brat Róbert M. Žilka. Nahradila tak tri pôvodné neskorogotické plastiky, ktoré boli z oltára ukradnuté. Nachádza sa tu i pieskovcová neskorogotická krstiteľnica z r. 1626 a patronátne lavice z monogramami ponických mešťanov.


Možnosť predliadky kostola

Ak by ste si chceli pozrieť kostol spolu s výkladom, môžete sa vopred ohlásiť telefonocky (tel.:+421 (048) 4193263), alebo zazvoniť na fare, kde vám niektorý z bratov ochotne otvorí kostol a bude vás sprevádzať. Kostolom nesprevádzame a je uzavretý v čase od 12:00 do 14:00.

Môžete tiež prispieť darom za pohľadnicu či brožúrku so stručným výkladom (v anglickom, francúzskom, nemeckom a slovenskom jazyku), čím podporíte údržbu chrámu.   

Bratia Kapucíni.‹‹ späť