Ekumenické stretnutie katolíkov a evanjelikov v Pezinku
(23.01.2009)

V piatok 23. januára 2009 sa pri príležitosti Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov a 40. výročia prvého ekumenického stretnutia katolíkov a evanjelikov v Pezinku konala v kapucínskom Kostole Najsvätejšej Trojice v Pezinku ekumenická bohoslužba.

Bohoslužbe predsedali duchovní z Pezinka: dekan Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského Mgr. Ondrej Prostredník, PhD., ktorý žije v Pezinku, evanjelická zborová farárka Mgr. Helena Benková, gvardián kapucínskeho kláštora brat Mgr. Ladislav Tkáčik OFMCap, PhD., správca kapucínskeho kostola P. Stanislav Kučák OFMCap, rímskokatolícky farár vdp. Ján Ragula a rímskokatolícky kaplán vdp. Jozef Slezák.

Bohoslužbu viedol S. Kučák a slávnostným kazateľom bol O. Prostredník. Duchovní prečítali jednotlivé čítania v rámci bohoslužby slova a prednášali spoločné prosby za zjednotenie kresťanov. Prvé čítanie čítal kaplán J. Slezák, žalm zaspievala farárka H. Benková, druhé čítanie predniesol evanjelický zborový dozorca Ing. Ivan Dubek a evanjelium farár J. Ragula.

Rímskokatolícky farár a evanjelická farárka symbolicky spojili a zviazali dva oddelené kusy dreva, ako mal o tom videnie prorok Ezechiel. Program bohoslužby, ktorú pripravili veriaci z Kórey, bol doplnený o katolícke a evanjelické piesne, ktoré spoločne spievali veriaci bez rozdielu konfesie a veku. Rovnako spoločne vyznávali svoju vieru, modlili sa modlitbu Pánovu a pozdravili sa navzájom znakom pokoja.

Prvé ekumenické stretnutia katolíkov a evanjelikov v Pezinku sa začali v roku 1969, pričom išlo o jedny z prvých. Ale aj predtým príslušníci oboch konfesií navzájom veľmi dobre vychádzali. Svedčí o tom pravidelná účasť dcér biskupa a nemeckého evanjelického farára v Pezinku Johannesa Scherera na májových pobožnostiach v katolíckom farskom kostole. Rady si totiž prišli vypočuť mariánske piesne vo vynikajúcom podaní cirkevného spevokolu pod vedením národného umelca Eugena Suchoňa.

Zásluhy o zorganizovanie prvého ekumenického stretnutia v Pezinku mali vtedajší rímskokatolícky dekan - farár ThLic. Jozef Mitošinka a evanjelický zborový farár prof. ThDr. Karol Gábriš,  a okrem nich aj skupina katolíckych laikov pod vedením neúnavného aktivistu Vladimíra Milka. O tomto stretnutí v evanjelickej zborovej sieni písali aj januárové Katolícke noviny:„Deň mieru, ktorý pred rokom vyhlásil Svätý Otec Pavol VI., oslávili tohto roku v Pezinku opravdu dôstojným spôsobom. Z iniciatívy katolíckych laikov uskutočnilo sa na Nový rok ekumenické stretnutie katolíkov a evanjelikov a. v., iste jedno z prvých tohto druhu na Slovensku. Bratia evanjelici myšlienku s nadšením prijali a veľmi ochotne poskytli na slávnosť svoju kultúrnu miestnosť. V dvojhodinovom programe, ktorý od samého počiatku sa niesol v duchu srdečnosti, bratskej lásky a myšlienky pokoja, hlavnými bodmi boli prejavy miestnych duchovných, katolíckeho vdp. dekana dr. Mitošinku – ktorý iba pred dvoma mesiacmi prešiel do Pezinka zo Sľažian, - a evanjelického a. v. seniora dr. Gábriša. Svorne z nich vyznievala úprimná snaha – napriek rozdielom vyznania – spojiť sa v Kristovej láske v spoločnom úsilí o mier, pokoj a spravodlivosť vo svete, počínajúc v bezprostredných, osobných bratských vzťahoch, plných vzájomnej úcty a lásky. V programe ďalej odzneli striedavo zborové spevy i recitácie z diel E. B. Lukáča a M. Rázusa. Rodinná kapela p. J. Féderu vystúpila s tradičnou vianočnou koledou a spestrila program i priliehavou hudbou. Z oboch strán vystúpili i laici s krátkym príhovorom na úvod i zakončenie stretnutia. Toto milé a vzácne stretnutie ukončilo sa modlitbou Svätého Otca Pavla VI za mier a spoločným spevom „Kto za pravdu horí“. Bolo vidieť, ako na oboch stranách nejednému účastníkovi tohto prvého ekumenického stretnutia skotúľali sa z očú slzy dojatia i nadšenia, a bolo vrúcnym želaním všetkých, aby podobných podujatí bolo čo najviac, aby sa myšlienky bratskej spolupráce uviedli čo najskôr natrvalo do života.“

V tomto čase politického uvoľnenia pokračovala tradícia spoločných stretnutí naďalej. Už o niekoľko dní sa konala ekumenická spomienková slávnosť pri príležitosti 1100. výročia smrti sv. Cyrila, ktorej sa zúčastnili obaja páni farári a tí istí účinkujúci s duchovnými piesňami.

Tretím ekumenickým podujatím v roku 1969 bol festival duchovného spevu a hudby Sakrosong, ktorý sa konal v kapucínskom kostole a vystúpili v ňom so svojim spevom viacerí veriaci ľudia z Pezinka, či už sólovým, alebo zborovým spevom. Na festivale sa opäť svorne zúčastnili obaja páni farári. Toto obdobie ukončilo januárové ekumenické stretnutie v roku 1970. Tentoraz sa však konalo v priestoroch divadelnej sály kapucínskeho kláštora – tzv. Útulne. Vtedy sa zrodila myšlienka striedavo navštevovať katolícke a evanjelické priestory.

Táto myšlienka sa mohla naplno zrealizovať až v 90-tych rokoch, keď sa katolíci a evanjelici každoročne v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, zúčastňovali ekumenickej bohoslužby striedavo v katolíckom a evanjelickom kostole. Posledná takáto bohoslužba sa konala v roku 2001 v evanjelickom kostole.
Tradícia spoločných bohoslužieb sa opäť obnovila v januári 2008, keď sa konala v evanjelickom kostole.

(Peter Sandtner)

Stiahnite si príhovor dekana Ondreja Prostredníka vo formáte PDF.‹‹ späť
Pondelok, 23. Apríl 2018
Meniny má Vojtech